Ministère fir Gläichstellung tëschent Fraen a Männer // D’Lëtzebuerger Regierung

Attributiounen

Et ass eng Prioritéit vun der Regierung fir d ‘Egalitéit tëscht Männer a Fraen an alle Liewensberäicher an an all Domaine vun eiser Gesellschaft z’assuréieren. Un der Spëtzt vun dësem Bestriewen steet de Ministère fir Chancëgläichheet („ministère de l’Égalité des chances“, kuerz: MEGA).

Weiderliesen

D'Portal fir d'Gläichstellung tëscht Fra a Mann

D'Equipe vum Ministère fir Chancëgläichheet

D'Campagne vum Ministère