Ministère fir Gläichstellung an Diversitéit // D’Lëtzebuerger Regierung

Attributiounen

De Kompetenzberäich vum Ministère ass am interne Reglement vun der Regierung festgehalen.

Et ass eng Prioritéit vun der Regierung fir d'Egalitéit tëscht Männer a Fraen an alle Liewensberäicher an an all Domaine vun eiser Gesellschaft z'assuréieren. Un der Spëtzt vun dësem Bestriewen steet de Ministère fir Gläichstellung an Diversitéit ( kuerz: MEGA).

Weiderliesen

D'Portal fir d'Gläichstellung tëscht Fra a Mann

D'Campagne vum Ministère